ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

 

ปรัชญา

 

นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ

 

คติธรรม

กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ : คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ : ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ปณิธาน

 

มุ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติ

 

วิสัยทัศน์

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน สู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณาการประชาคมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในปี พ.ศ. 2563

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวิจารณญาณที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
  2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการบูรณาการสู่กาปฏิบัติจริง โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเลิศ และจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเปลี่ยนสภาวะขอการเป็นนักศึกษาสู้ผู้ทำงาน
  3. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ช่วยในการแก้ปัญหาและส่งสัญญานเตือนสังคมและธุรกิจ
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน สร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย นำสู่การบูรณาการการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ
  5. เสริมสร้างโครงการ/กิจกรรมในการทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถทำงานได้เต็มตามศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล