ผลงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง

  • Worapat Paireekreng, “Mobile Content Recommendation System for Re-Visiting User using Content-Based Filtering and Client-Side User Profile”, 2013 IEEE 37thInternational Conference on Machine Learning and Cybernatics 2013 (ICMLC 2013), p.1,655-1,660, Tianjin, China, July 14-17, 2013
  • W. Paireekreng, K. W. Wong, and C. C. Fung, “A Framework for Integrated Mobile Content Recommendation System”, International Journal of Electronic Commerce Studies, vol. 4, no 2, pp. 185 - 202, 2013
  • W. Paireekreng, K. W. Wong, and C. C. Fung, “Integrated Mobile Content Recommendation: A Comparison Study”, International Conference on Internet Studies (NETs2012), Bangkok, Thailand, August, 2012,
  • Ratchakoon Pruengkarn and Worapat Paireekreng, “Adaptine Courseware m-learning Using User Profile of Learners”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: NCIT2014, หน้า 188-192, โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ, ปากช่อง นครราชสีมา, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
  • สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ และ วรภัทร ไพรีเกรง, “ปัจจัยขับเคลื่อนและผลสำเร็จของการใช้ระบบคลาวด์สำหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: NCIT2014, หน้า 321-326, โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ, ปากช่อง นครราชสีมา, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
  • อรรถพล นันทวโนทยาน และ วรภัทร ไพรีเกรง, “กินข้าวกันไหม: แอพพลิเคชั่นชวนเพื่อนทานข้าวบนมือถือ”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: NCIT2014, หน้า 32-37, โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ, ปากช่อง นครราชสีมา, 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
  • Worapat Paireekreng and K. W. Wong, “Mobile Content Personalisation Using Intelligent User Profile Approach”, Proceeding of the 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD2010), Phuket, Thailand, 2010
  • Worapat Paireekreng, K. W. Wong and C. C. Fung, “Cluster Analysis for Personalised Mobile Entertainment Content”, World Computer Congress (WCC2010), Brisbane, Australia, 2010