คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

 • Dr.Eng. (Computer) Waseda University, 2544
 • วท.ม.(คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
 • สต.บ.(การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ

 • วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
 • M.Sc.(Computer Science) Mississippi State University, United States, 2527
 • M.S.(Food Science and Technology) Mississippi State University, United States, 2523
 • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519
ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง

 • Ph.D.(Computing) City University, UK, 2549
 • M.Sc. (Computer Science) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
ผลงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง

 • Ph.D.(Information Technology) Murdoch University, AUS, 2556
 • วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ), เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
 • บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
ผลงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิกา อ่องแตง

 • Ph.D.(Computer Science and Engineering) The Pennsylvania State University, United States, 2553
 • M.Sc. (Information technology for Manufacture) University of Warwick, UK, 2547
 • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
ผลงานวิจัย