ผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

 • Wichian Premchaiswadi,  Anucha Tungkatsathan, Sarayut Intarasema,  Nucharee Premchaiswadi, “Improving Performance of Content-Based Image Retrieval Schemes using Hadoop MapReduce”,  The 2013 International  Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2013), p. 615-620, Helsinki, Finland, July 1-5, 2013.
 • Wichian Premchaiswadi,  Walisa Romsaiyud, Sarayut Intarasema,  Nucharee Premchaiswadi, “Applying Hadoop’s MapReduce Framework on Clustering the GPS Signals through Cloud Computing”,  The 2013 International  Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2013), p. 644-649, Helsinki, Finland, July 1-5, 2013.
 • Wichian Premchaiswadi,  Pitaya Poompuang, Nipat Jongsawat, Nucharee Premchaiswadi, “Enhancing Diversity-Accuracy Technique on User-Based Top-N Recommendation Algorithms”,  2013 IEEE 37th Annual Computer Sopftware and Applications Conference (COMPSAC 2013), p. 403-408, Kyoto, Japan, July 22-26, 2013.
 • Nucharee Premchaiswadi, “Intelligent Systems and Society”,  Engineering Journal of Siam University, p. 71-82,  Year 14, Issue 1, Volume 26, January-June, 2013, ISSN : 1513-4652.
 • นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษา”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 12-22, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 26 (มกราคม-มิถุนายน 2556),  ISSN : 1513-4652.
 • Wichian Premchaiswadi,  Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, “Online Robotics Course: Factor Affecting Students' Satisfaction toward e-Learning in Thailand”,  International Journal for e-Learning Security(IJeLs), Volume 2, Issue 3/4, September/December, 2012.
 • Wichian Premchaiswadi,  Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, “An empirical study of the key success factors to adopt e-learning in Thailand”,  International Conference on Information Society (i-Society 2012), p. 342-347, London, UK, June 25-28, 2012.
 • Wichian Premchaiswadi,  Nipat Jongsawat, Nucharee Premchaiswadi, “Developing a Decision-Theoretic Model Based on a State and Transition Model for Improving Student Performance”,  IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2012), p. 153-160, Lisbon, Portugal, July 17-20, 2012.
 • Wichian Premchaiswadi, Nucharee Premchaiswadi, “Mobile Application for Learning the Thai Language”, Recent Research in Computer Science, Proceeddings of the 15th WSEAS International Conference on Computers, p. 445-452, Corfu Island, Greece, July 15-17, 2011
 • Wichian Premchaiswadi, Walisa Romsaiyud, Nucharee Premchaiswadi, “Navigation without GPS: Fake Location for Mobile Phone Tracking”, 11th International Conference on ITS Telecommunications  (iTST  2011), p. 195-200, Saint-Petersburg, Russia, August 23-25, 2011
 • Wichian Premchaiswadi, Nucharee Premchaiswadi, “Flower Information Retrieval using Color Feature and Location-based System”, Applied Informatics and Computing Theory (AICT), Prague, Czech Republic, September 26-28, 2011
 • พิทยา พุ่มพวง, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์,  “การเพิ่มระดับความหลากหลายของระบบผู้แนะนำด้วยวิธีการจับคู่แบบหลายเกณฑ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย,  หน้าที่ 36, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 28 พฤษภาคม 2555
 • Nucharee Premchaiswadi, “The Impact of Information Technology on Society and Business”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 50-67, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน 2555),  ISSN : 1513-4652.
 • นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “ระบบผู้แนะนำแบบหลายเกณฑ์จากข้อมูลแบบไฮบริด”, วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 80 ประจำเดือน (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2555)
 • Wichian Premchaiswadi, Nipat Jongsawat, Nucharee Premchaiswadi, “A Student Support System Using Web-Based Collaborative Work”,  Proceeding of ICCESSE 2010, International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering, Tokyo, Japan, May 26-28, 2010
 • Wichian Premchaiswadi, Anucha Tungkatsathan, Nucharee Premchaiswadi, “Mobile Image Search for Tourist Information Using ACCC Algorithm”, The 21st IEEE Symposium on Personal, Indoor and Mobile  Radio Communications (PIMRC 2010), p. 2555-2560, Istanbul, Turkey, 26-29 September 2010
 • Wichian Premchaiswadi, Anucha Tungkatsathan, Nucharee Premchaiswadi , “Unsupervised Detection for Minimizing a Region of interest around Distinct Object in Natural Images” , The International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA 2010), p.202-207, Sydney, Australia, 1-3 December 2010
 • Nucharee Premchaiswadi, James G.Williams, Wichian Premchaiswadi, “A Study of an On-Line Credit Card Payment Processing and Fraud Prevention for e-Business”, Proceeding of  E-Learn 2009, World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Vancouver, Canada, October 26-30, 2009