แนะนำหลักสูตร

ความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกประยุกต์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำขององค์กรต่างๆ   เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการลูกค้า   ทำให้สามารถสร้างงานที่ทันสมัย ถูกต้อง และมีมาตรฐาน ในการทำงานที่ดีขึ้น  ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากลและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลจึงเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีการบูรณาการหลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล   และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Information Technology)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 600,000 รวมค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ผลงาน (6 ภาคการศึกษา ภาคละ 100,000 บาท)

ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแบบ ๑.๑ ต้องเคยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ