โครงสร้างหลักสูตร

แบบที่ 1

เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และคณะกรรมการหลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษารายวิชาอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  48 หน่วยกิต

แบบที่ 2

เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชา ต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และคณะกรรมการหลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษารายวิชาอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

วิชาพื้นฐาน (ไม่จำกัดหน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  48 หน่วยกิต