แผนการศึกษา

แบบที่ 1.1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
12

แบบที่ 2.1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT802 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ITxxx วิชาเลือก
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT803 สัมนาการวิจัย
3
ITxxx วิชาเลือก
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 911 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 911 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 911 ดุษฎีนิพนธ์ 2
12
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT 911 ดุษฎีนิพนธ์ 2
12