รายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับ หน่วยกิต)
นักศึกษาที่คณะกรรมการหลักสูตร เห็นสมควรให้ศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ต้องศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IT801 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Advanced English for Information Technology Research
3 (3-0-12)
IT5xx หรือ IT6xx หรือ WE5xx หรือ WE6xx

คณะกรรมการหลักสูตรอาจพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

 
วิชาบังคับ (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับทั้ง 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
IT802 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Research Methodology in Information Technology
3 (3-0-12)
IT803 สัมมนาการวิจัย
Research Seminar
3 (3-0-12)
วิชาเลือก
IT811 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กระบวนการทางธุรกิจและสถาปัตยกรรมองค์การ
Business Process and Enterprise Architecture
3 (3-0-12)
IT812 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Quality Assurance
3 (3-0-12)
IT813 การสร้างข้อกำหนดและออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศ
Software Specification and Design for Information Systems
3 (3-0-12)
IT814 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks Technology
3 (3-0-12)
IT815 การทำเหมืองข้อมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ
Data Mining and Business Intelligence
3 (3-0-12)
IT816 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกต์ใช้
Natural Language Processing and Applications
3 (3-0-12)
IT817 ระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหาขั้นสูง
Advanced Information Retrieval Systems and Search Engines
3 (3-0-12)
IT818 เว็บแบบปรับตัวและระบบแนะนำเนื้อหา
Adaptive Web and Content Recommendation Systems
3 (3-0-12)
IT819 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
3 (3-0-12)
IT820 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสื่อประสมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Special Topics in Multimedia Technology and Educational Technology
3 (3-0-12)
IT821 หัวข้อพิเศษทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Special Topics in Human Computer Interaction
3 (3-0-12)
IT822 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Special Topics in Advanced Database Systems
3 (3-0-12)
IT823 หัวข้อพิเศษทางด้าน
เทคโนโลยีการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ
Special Topics in Technology of Mobile Application Development
3 (3-0-12)
IT824 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Special Topics in Advanced Software Technology
3 (3-0-12)
IT825 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Special Topics in Software Engineering
3 (3-0-12)
วิทยานิพนธ์
IT910 ดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
48
IT911 ดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
36