ติดต่อเรา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันทำการ วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. และ วันเสาร์ 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 444
โทรสาร 02-954-7357