คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

การศึกษา

 • Ph.D. (Accounting), University of Manchester, UK
 • M.Acc., (Accounting), Ohio State University, USA
 • วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะที่ปรึกษาหลักสูตร

Professor Brian Corbitt (Ph.D.) FACS. CP.

 • Ph.D. (Management of Policy; Policy Analysis and Implementation, Knowledge Management), Monash University
 • M.Ed.Studs (Asian Policy, Asian Management, Chinese Management), Monash University
 • B.Sc. (Physical Sciences) (Pt), LaTrobe University
 • Grad.Dip. Careers, Victoria College
 • Dip. Education, University of Melbourne
 • BA (1st Class Honors), University of Melbourne

Professor Charles S. Newton (Ph.D.)

 • Ph.D. Australian National University
 • Cand.Scient. University of Copenhagen, Denmark

   


Professor Brendon O’Connell (Ph.D.) CA. FCPA and CMA.

 • Ph.D. (Accounting and Finance), Monash University
 • M.Bus. (Research upgraded to Ph.D. candidature), Monash University
 • Grad.Dip. (Applied Finance and Investment), the Financial Services Institute of Australasia (formerly the Securities Institute of Australia)
 • B.Bus. (Distinction) majoring in accounting, economics and business law, University of Ballarat

Professor Orapin Duangploy (Ph.D.), CPA. (Texas and Kansas, USA)

 • Ph.D. (Accounting), University of Missouri, USA.
 • M.S. (Accounting), University of Missouri, USA.
 • B.A. (Accounting), Stephens College, Columbia, Missouri, USA.

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • Ph.D. (Accounting), Keio U., Jaulan
 • บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สิทธิ พิทยชวาล MACS. CP.

 • Ph.D. (Business Information Systems), RMIT University
 • MEng. (Telecommunication), RMIT University
 • Grad.Cert. (Tertiary Teaching and Learning), RMIT University
 • BEng. (Electronics), Assumption University

อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต

 • ปรด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

 • Ph.D. (Management Science – Management Accounting), Lancaster University, UK
 • Grad.Cert. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • Ph.D ( Business Information Systems - IT Governance ), RMIT University, Australia
 • M.Inf.Sys (Information Systems) Griffith University, Australia
 • M.B.A. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • B.ACC. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.เอกพล คงมา, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 • Ph.D. (Informatics - AIS) University of Manchester, UK
 • วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษ


ดร.จารวี ชยสมบัติ

 • Ph.D. (Accounting), University of Manchester, UK
 • M.Sc. (Accounting and Finance), University of Manchester, UK
 • B.B.A.(Accounting), Thammasat University