โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)

วิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก   3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต