แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (3 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ) 0
การอ่านขั้นสูงสำหรับการบัญชี 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
การพัฒนาตัวแบบทางการบัญชี 3
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณทางบัญชี 3
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพทางบัญชี 3
สัมมนางานวิจัยด้านการบัญชีการเงิน 3
วิชาเลือก 3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
สัมมนางานวิจัยด้านการบัญชีบริหาร 3
สัมมนางานวิจัยด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3
สัมมนางานวิจัยด้านการบัญชีร่วมสมัย 3
ภาคการศึกษาที่ 3 (0 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ 0

* ต้องสอบผ่านวิชาในกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาบังคับครบทั้ง 27 หน่วยกิตแล้ว

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (การนำเสนอหัวข้อ) 6
วิทยานิพนธ์ (การนำเสนอโครงร่าง) 6
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (การสัมมนา) 12
ภาคการศึกษาที่ 3 (12 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ (การสอบ) 12