การติดต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.02-9547300 ต่อ 815, 119, 307
อีเมล phdacc@dpu.ac.th