อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
14,000
10,000
5,000
 
774,000
เรียนรายวิชา 2 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
10,000/8,900
7,500
3,750
 
590,400
วิชา วพ. 8900 บาท
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
-หลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
89,200
535,000
 
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
89,200
535,000
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
123,300
740,000
 
-Doctor of Philosophy in Business Administration นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
123,300
740,000
 
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
เหมาจ่าย
-
 
 85,000
510,000
วิชาบรรยาย 10,000 วิชา thesis/สัมนา 7,500 วิชาปรับพื้นฐาน 3,000 / ปรับค่าเล่าเรียน 61
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
เหมาจ่าย
-
 
 85,000
510,000
วิชาบรรยาย 10,000 วิชา thesis/สัมนา 6,000 วิชาปรับพื้นฐาน 3,000 / ปรับค่าเล่าเรียน 61
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
 85,000
510,000
ค่าใช้จ่ายแบบเหมา รวมนำเสนอผลงาน / ปรับค่าเล่าเรียน 61


สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี