ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
“ศูนย์สันติวิธี”

   สืบเนื่องจากความร่วมมือ  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและสำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้พบปัญหาความขัดแย้งขึ้นมากมายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงมีนโยบายที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกัน มากกว่าการพิจารณาโทษเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งก่อนที่ปัญหาความขัดแย้งนั้นจะเกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดตั้ง    “ศูนย์สันติวิธี”     ขึ้นในมหาวิทยาลัยฯโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ให้สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นที่ปรึกษาและให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ในการฝึกอบรมแก่นักศึกษา,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯและ ผู้ที่สนใจ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไปใช้ โดยปฏิเสธการใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

  • ไม่พบข่าว