บุคลากร

นางสุปราณี  หรรษาจักรตรี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางสาวยุพา  ทองอยู่         ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

นางสาวพรเพ็ญ  แซ่ล้อ       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

นายนิคม ปะมามะเต            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

นายภูริภพ   สัจจเสนี           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

นางบังอร  ทองอร               ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่