ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

เดิมฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีฐานะเป็นแผนก สังกัดฝ่ายบริหารพัสดุ ต่อมารวมกับฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 มีคำสั่งให้แยกออกมาเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและบัญชี  และฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการ เติมความโปร่งใส ให้กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นแบบอย่างมหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาล อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

หน้าที่

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีภาระหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การบริการ และครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และงานบริหารของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมสำหรับความต้องการใช้งานและจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริหาร

การบริการ

ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การบริการ และครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และงานบริหารของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมสำหรับความต้องการใช้งานและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร

"จัดหาโปร่งใส ใส่ใจบริการ"