เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการให้บริการ  ประสานความคิด  เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ

ยึดมั่นในความโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต

 

พันธกิจ

1.จัดซื้อ/จัดจ้าง บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามความต้องการ และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ -  จัดจ้าง  เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วยราคาที่เหมาะสม

  2. เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส

  3.  การให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง จะมีการสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความสามัคคี และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย

ฝ่ายจัดซื้อ - จัดจ้าง มีภาระหน้าที่ในการจัดซื้อ -จัดจ้าง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และการบริการต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน และงานบริหารของมหาวิทยาลัย ให้พร้อมสำหรับความต้องการใช้งานและจัดทำข้อมูล ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารงาน