เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐยา สนิทด้วยพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ


การศึกษา

  • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ 02-9547300-29 ต่อ 656
  • โทรสาร 02-954-8639
  • E-mail: nattaya.san@dpu.ac.th