เจ้าหน้าที่

นางสาววิลาวัลย์ สิงคง

เลขานุการคณะ


       การศึกษา

 • บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • บัณฑิตช่วยงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-9547300-29 ต่อ 668

 • โทรสาร 02-954-8639

 • wilawan.sin@dpu.ac.th