ผู้บริหาร

อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


DPU LSS

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์

 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (จำกัด) พ.ศ. 255ุ8
 • ประธานฝ่ายศึกษา และประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (จำกัด) พ.ศ. 2556
 • นายกสโมสรอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2553
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสอนในมหาวิทยาลัยกว่า 30 ปี

ผลงาน

 • งานวิจัย เรื่อง การสร้างตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
 • โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556  (ชัยศักดิ์  ศุกระกาญจน์– นักวิจัยร่วม)

บทความวิชาการ

 • การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน). สุทธิปริทัศน์. ปีที่ 31 ฉบับ 97 มกราคม - มีนาคม 2560

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 843
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail : waytin.suk@dpu.ac.th