ผู้บริหาร

อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


   DPU LSS

การศึกษา

 • บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • MPA. (การบริหารการเงินและการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บริหารหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
 • คณะกรรมการบริการวิชาการและคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาด้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์)
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  (ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์)
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานพิเศษ/งานบริการสังคม

 • นักเขียนตำราวิชาการด้านการบริหารจัดการ ทีมงาน Diamond in Business World และสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ
 • สมาชิกสามัญ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสามัญ สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสามัญ สมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรร่วม สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (ODCT)
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ผลงาน

 • ตำรา การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
 • ตำรา องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ (เขียนร่วม)
 • ตำรา ทฤษฎีองค์การ ฉบับมาตรฐาน (เขียนร่วม)
 • บทความ Good Governance Rating: มิติใหม่ในการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลงานทางวิชาการ

 1. บทความวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ  ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชาชื่น วันที่ 27 มีนาคม 2558. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. บทความวิชาการ เรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 3. โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– นักวิจัยร่วม)
 4. โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2557  (สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์– รองหัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัย)

การติดต่อ