อาจารย์ประจำ

อาจารย์เผ่า นวกุล

อาจารย์ประจำ


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ (ด้านการเมืองการปกครอง) คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ประจำ (ด้านการเมืองการปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่ชั้นสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ)

 • “มิชชันนารีกับความขัดแย้งในพม่ายุคอาณานิคม” วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
 • “มิชชันนารีกับความขัดแย้งในอินเดียยุคอาณานิคมอังกฤษ” วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
 • “มิชชันนารีในคาบสมุทรมลายูยุคอาณานิคมอังกฤษ” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560
 • “ความรุนแรงกับประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์กรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ปีที่ 41 ฉบับสิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560
 • “สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพและความขัดแย้งในพม่า ค.ศ. 1920-1962” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
 • “ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับความรุนแรง” วารสารการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2558- กุมภาพันธ์ 2559
 • “พัฒนาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยขาแข้ง พ.ศ. 2533-2553” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

ผลงานวิชาการ (นำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ)

 • “The Situation on Citizens’ Partnership Process under Thailand’s Military Junta Era” The International Conference on Public Organization (The ICONPO VII) Jatinangor, Sumedang, West Java, Indonesia, August, 22-23, 2017
 • “การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์: กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาบ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี” เวทีวิชาการนำเสนอผลงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 17 มีนาคม 2560
 • “ชาติพันธุ์: ความรุนแรงในผืนป่าตะวันตก พ.ศ. 2533-2540” การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 “อำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอำนาจในชีวิตประจำวัน” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
 • บทความวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนใน “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ” กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี” การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ผลงานวิชาการ  (งานวิจัย)

 • งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนใน “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ” กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี”   ทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2556

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail: phao.naw@dpu.ac.th