อาจารย์ประจำ

อาจารย์เผ่า นวกุล

อาจารย์ประจำ


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำด้านการเมืองการปกครอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่ชั้นสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บทความวิชาการ

 • "มิชชันนารีกับความขัดแย้งในอินเดียยุคอาณานิคม" วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
 • "มิชชันนารีในคาบสมุทรมลายูยุคอาณานิคมอังกฤษ" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
 • “ความรุนแรงกับประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์กรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ปีที่ 41 ฉบับ สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560
 • “สิทธิในการปกครองตนเอง อิสรภาพและความขัดแย้งในพม่า ค.ศ. 1920-1962” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
 • “ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับความรุนแรง” วารสารการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
 • “พัฒนาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยขาแข้ง พ.ศ. 2533-2553” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

บทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • "The Situation on Citizens’ Partnership Process under Thailand’s Military Junta Era" The International Conference on Public Organization (The ICONPO VII) Jatinangor, Sumedang, West Java, Indonesia, August 22nd – 23th, 2017
 • "การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์: กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขา บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี"  การประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 17 มีนาคม 2560
 • “ชาติพันธุ์ ความรุนแรงในผืนป่าตะวันตก พ.ศ. 2533-2540” การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 “อำนาจไร้พรมแดน: ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอำนาจในชีวิตประจาวัน” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนใน “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดาริ” กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี” การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

งานวิจัย

 • การมีส่วนร่วมของชุมชนใน “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ” กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตาบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2556

หนังสือ

 • เชิงอรรถทฤษฎีการเมือง : The Footnotes of Political Theory ทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2556

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำด้านการเมืองการปกครอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail: phao.naw@dpu.ac.th