อาจารย์ประจำ

อาจารย์นิติพล ธาระรูป

อาจารย์ประจำ


การศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ G.P.A. 3.94
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ G.P.A. 3.69
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) G.P.A. 3.94

ประสบการณ์

 • พ.ศ.2560 : นักวิจัยโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเข้มแข็งพื้นที่ดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบปัญหาพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชน โครงการร่วมกันมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • พ.ศ.2560 : คณะทำงานจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ.2559 : หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ปีงบประมาณ  2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ.2559 : หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • พ.ศ. 2558 : หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559
 • พ.ศ. 2558 : หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ  2558
 • พ.ศ.2557 : นักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติปีพ.ศ. 2555-2559 ของเครือข่ายองค์กรภาคีภายใต้การดำเนินโครงการสมัชชาคุณธรรม

การอบรม

 • หลักสูตรอาจารย์เพื่อศิษย์ รุ่นที่ 1
 • อบรมการใช้สื่อการสอนแบบ e-learning ได้แก่ Infographic, Google App, ms-sway, Adobe Spark

วิทยากร

 • พ.ศ.2560 ได้รับเกียรติจากสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมการสร้างการยอมรับของสังคมต่อกระบวนการแก้ไขผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ด้วยแนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี : กรณีศึกษา "เรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์"
 • พ.ศ.2560 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้วยการเขียนบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2559 วิทยากร การนำเสนองานวิจัยการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมให้กับคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ.2559 วิทยากรเรื่อง การเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2559 วิทยากรเรื่อง การถอดองค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
 • พ.ศ.2558 วิทยากรเรื่อง สภาพปัญหา การจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอต่อ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 • พ.ศ.2558 วิทยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองด้วยเทคนิค Project-Based Learning  (สกอ.พิจารณาคัดเลือก) 
ผลงานวิชาการ
 • จัดทำเอกสารแผนชีวิตหมู่บ้านสู่วิถีชีวิต: กระบวนสร้างสันติสุข 9 ดี จากท่านเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ "จังหวัดคุณธรรม"ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม นำเสนองานวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สุขภาพและความสุข วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความเรื่องการวิจัย และประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
 • งานวิจัย การถอดโมลเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • ความคิดเห็นของประชาชนในเขตจตุจักรที่มีต่อโครงการไทยเข้มแข็ง
 • สภาพปัญหา การจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความเรื่อง สภาพปัญหา การจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์สันติวิธี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยวารสารสุทธิปริทัศน์ปีที่ 29 ฉบับ 91 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558
 • บทความเรื่อง การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติภายใต้การดำเนินการสมัชชาคุณธรรม วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2559
 • บทความ เรื่อง การสร้างพลเมืองสู่อาเซียนด้วยการจัดการเรียนแบบใช้วิธีการทำโครงการแก้ไขปัญหา นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง พหุวัฒนาธรรมโอกาส และความท้าทาย  วันที่ 25 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • งานวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปีพ.ศ.2555-2559 ของเครือข่ายองค์กรภาคีภายใต้การดำเนินโครงการสมัชชาคุณธรรม ได้ทุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • งานวิจัย เรื่อง โครงการการวิจัยและประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ทุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • งานวิจัย เรื่อง โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ทุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 ได้ทุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • หนังสือ เรื่อง การดำเนินส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง ปี 2559

 • เอกสารประกอบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เรื่อง ภาพรวมการเสริมสร้างจังหวัดคุณธรรมพิจิตร

​ผลงาน

 • ได้รับรางวัลส่งผลงานการผลิตสื่อการสอนด้วย Digital ปีการศึกษา 2559 ประเภทรางวัล Web content
 • หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการส่งเสริมคุณธรรม ในคอลัมภ์หนังสือพิมพ์ดาวชาละวัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2560
 • นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ตัวแทนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการนำเสนอโครงการประกวดรางวัลการปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างความเป็นพลเมืองด้วยการจัดการเรียนแบบใช้วิธีการทำโครงการแก้ไขปัญหา

 • การบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงการคุณธรรม ให้กับภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

 • การบริการวิชาการ เรื่อง ​กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับนายอำเภอบางมูลนากเพื่อขยายผลไปสู่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • Email: nitiphol.tha@dpu.ac.th