อาจารย์ประจำ

อาจารย์กฤตติกา เศวตอมรกุล

อาจารย์ประจำ


DPU LSS

การศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขากระบวนการยุติธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2551 - 2553

 • นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • งานด้านสังคมสงเคราะห์ และการเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • วิทยากร พรบ.คุมครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานอัยการ จังหวัดอำนาจเจริญ / โรงพยาบาลอำนาจเจริญ / สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 • สืบพยานเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สถานีตำรวจอำนาจเจริญ / สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

2554 - 2555

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี
 • เลขานุการผศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (มิถุนายน-ธันวาคม)
 • อาจารย์ประจำวิชาการเมืองการปกครองไทย, วิชาการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศยุโรป และวิชาการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในอินโดจีน
 • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์, คุมสอบ, ประมวลผลการเรียน และทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-9548639
 • E-mail : kittika.saw@dpu.ac.th