อาจารย์ประจำ

อาจารย์นิสรา ใจซื่อ

อาจารย์ประจำ


DPU LSS

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์

 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม บริษัท คอลล์วัน จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลงานวิชาการ

 1. รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. พ.ศ.2557  โดยทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. ถอดบทเรียนจากโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
 3. โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556         (นิสรา  ใจซื่อ – นักวิจัยร่วม)

บทความวิชาการ

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. สุทธิปริทัศน์. ปีที่ 30 ฉบับที่ 96 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail : Nissara.jai@dpu.ac.th