อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

อาจารย์ประจำ


DPU LSS

การศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้ช่วยนักวิจัย (ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • บุคลากรระดับ 4 และ บุคลากรระดับ 5 สังกัดกองระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค
  • บุคลากรระดับ 6 สังกัด กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานวิชาการ

       1. บทความวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ”, ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 11 พหุวัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วันที่ 25 มีนาคม 2559. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (ค่าน้ำหนัก 0.2)

       2. โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556  (สุชาวดี  เดชทองจันทร์– นักวิจัยร่วม)

การติดต่อ