หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
รป.บ. 
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Public Administration 
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.P.A.

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

  1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกพลเมืองดี  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. มีความรอบรู้  สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป
  3. มีทักษะในการวิเคราะห์  เชื่อมโยงความรู้ในสาขากับสาขาวิชาอื่น
  4. สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี  มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
  5. มีความเป็นผู้นำพร้อมทั้งจะรับฟังและสามารถเป็นผู้นำที่ดี  ในการพัฒนาเป็นกลุ่ม
  6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ