การประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลัยพร รัตนเศรษฐ เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดสระบุรี