วิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ณ โรงแรมเขาใหญ่ โอโซน วัลเลย์ (Khaoyai Ozone Valley) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560