งานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรงานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560