การบรรยายพิเศษ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 ก.ค. 2560 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย