กิจกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นคณะฯ ที่มุ่งสร้างความรู้ด้านการบริหารงานในส่วนของภาครัฐและการบริการประชาชนเป็นสำคัญ ในภาคการศึกษา 2/2559 คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา PP302 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรายวิชานี้มีความประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นไปที่การศึกษาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติโดยลงไปสัมผัสกับชุมชนในท้องถิ่นจริง เรียนรู้การทำงาน ได้รับความรู้จากผู้นำชุมชนและประชาชน    ในชุมชนนั้นๆ ผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อในอนาคตนักศึกษาจะได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งหมดนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชน

ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการบรรยายพิเศษและรายงานผลการดำเนินงาน “การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจากตัวแทนชุมชนผู้มีประสบการณ์และใกล้ชิดกับชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งจากตัวแทนชุมชนและระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง

1. บรรยากาศการบรรยายพิเศษและรายงานผลการดำเนินงาน

2. ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักศึกษา ณ บ้านศรีสวรรค์ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

3. ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักศึกษา ณ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย อำเภอบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ

4. ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกกเชียง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักศึกษา ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี