การบริการวิชาการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

คณะรัฐประศาสนศาสนตร์

ได้บริการวิชาการให้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี ในวันที่วันที่ 3-4 พ.ค. 2560 โดยได้จัด "โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตรทักษะการพูดในที่สาธารณะในงานต่างๆ" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอยรมเป็นอย่างดี