การประกาศผลรางวัลนพรัตน์ ปี 2559

วันที่ 2 พ.ค. 2560 มีการประกาศผลรางวัลนพรัตน์ ปี 2559 รปศ.ส่งเข้าประกวด 7 คน
มีผลได้รับรางวัลดังนี้..
1.รางวัลผลงานโครงการสร้างสรรค์ ระดับ ชมเชย
นายมงคล ต๊ะใจ
ผลงานชื่อ "แอปเจ้าทฤษฎี"
2.รางวัลผลงานโครงการสร้างสรรค์ ระดับ ชมเชย
นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม
ผลงานชื่อ "Community based network care"
3.รางวัลขวัญใจชาวค่าย
นางสาวปิยะพร น้อยเจริญ