การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศษฐคณบดี และคณาจารย์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร การบริหารภาครัฐภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปหลักบริหารจัดการธรรมาภิบาลและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีพลตรีสมโภชน์ ผิวเหลือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดียิ่งทั้งความรู้ ข้อมูล การทำงานและการปฏิบัติตนของนักเรียนนายเรืออากาศเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมให้กับนักศึกษา และที่เป็นเกียรติยิ่งแก่คณะรปศ.มธบ. ท่านพล.อ.อ.วิเชียร ธรรมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ และ พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา ผบ.ร.ร.นายเรืออากาศ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับนักเรียนนายเรืออากาศ