การบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ" โดยพลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ" โดยพลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุญยเกตุ (6-1) สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์