ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมฟังการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 12

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมฟังการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 12 และร่วมให้กำลังใจ นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม และนางสาวโสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย  นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอบทความวิชาการในงานดังกล่าว

1. นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม เรื่อง การถอดบทเรียนการจัดค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม 3-4 อาคารสำนักอธิการบดี 2 เวลา 14.00-14.20 น.

2. นางสาวโสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย เรื่อง การถอดบทเรียนอัตลักษณ์ชุมชนตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขตเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม 3-5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 เวลา 13.40-14.00 น.