เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในวันนี้