ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ

ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร