งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ในโอกาสที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 10 ปี ผลิตบัณฑิตออกไปอยู่ในระบบทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น และภาคเอกชน กระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมหนึ่งพันคน

          “1 ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์” ในปีนี้คณะได้จัดสัมมนา เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

  1. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษาและสาธารณชน ในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  2. ให้นักศึกษาของคณะได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาประเทศที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการเสวนา

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้

  1. พลโทเจิดวุธ  คราประยูร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  2. คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
  3. นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  4. นายไพบูลย์  นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  5. ตัวแทนนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

บรรยากาศภายในงาน