ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและแนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรม เรื่อง  “การอบรมพัฒนาศักยภาพและแนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน (กพ.) รุ่นที่ 2 ”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560

อบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 17-18 มิถุนายน 2560

วิทยากร ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ

หลักการและเหตุผล

          จากการที่มีบุคคลทุกสาขาการศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วมีความประสงค์ที่จะเข้ารับราชการในตำแหน่งงานต่างๆที่ปรากฏในโครงสร้างขององค์การภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์การดังกล่าว

          ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การอบรมพัฒนาศักยภาพและแนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน (กพ.) รุ่นที่ 2 ”เพื่อเสริมสร้างทักษะและเปิดมุมมองให้กับบุคคลทุกสาขาการศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทำให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดศักยภาพการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อม กับแนวข้อสอบในการสอบข้าราชการพลเรือน (กพ.)จากวิทยากรมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดศักยภาพการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม และแนวข้อสอบในการสอบข้าราชการพลเรือน (กพ.)จากวิทยากรมืออาชีพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติ การลงมือทำแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดศักยภาพการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม และแนวข้อสอบในการสอบข้าราชการพลเรือน (กพ.).

ระยะเวลาของการอบรม

         จำนวน 12 ชั่วโมง วันเสาร์อาทิตย์ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม)

วิธีการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 5 ชั้น 6 ตามเวลาราชการ

2.สมัครผ่านระบบ Online โดยมีขั้นตอนดังนี้

          1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Online

(https://docs.google.com/a/dpu.ac.th/forms/d/1IFHpGVjf1JtBbDBQTRlaiyM5n5pL6Pe8XxijR2csz0w/edit)

          2. จากนั้นโอนเงินค่าอบรมจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มาที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขบัญชี 152-231631-5  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          3. เขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนมาที่ Email : nokleek26@hotmail.com หรือ chisanhupong.pun@dpu.ac.th หรือโทรสาร 02-954-8639 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทร. 084-091-1140, 089-177-8525,  02-954-7300 ต่อ 656, 668 โทรสาร 02-954-8639

E-mail : nokleek26@hotmail.com  หรือ chisanhupong.pun@dpu.ac.th