คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และอาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล