หลักเกณฑ์การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ 2-2559 เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังนี้

1.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาก่อนที่จะไปฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2.50 (นับตั้งแต่เข้าเรียนปีที่ 1 จนถึงภาคเรียนที่ 3/2558)

1.2 นักศึกษามีจำนวนหน่วยกิตรวม ที่ได้จากการลงทะเบียนและสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต

1.3 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีวุฒิภาวะ และการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานต่างๆ

2.นักศึกษาสามารถเลือกหน่วยงานที่จะฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ได้ 1 หน่วยงาน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (400 ชั่วโมง)

3.นักศึกษาสามารถฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลดังนี้

  • กรุงเทพฯ
  • นนทบุรี
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรปราการ
  • ปทุมธานี
  • อยุธยา
  • บริเวณพื้นที่อื่น ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาอนุมัติให้ฝึกงานได้

4.นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามสถานที่ที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานในเบื้องต้นและกรอก แบบฟอร์มสำรวจความต้องการฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งขอรับได้ที่คณะฯภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงสามารถไปฝึกงานในหน่วยงานที่ติดต่อเองได้ หากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อสถานที่ฝึกงานได้เอง คณะฯ จะจัดการให้นักศึกษาได้ฝึกงานในหน่วยงานที่กำหนดให้

5.นักศึกษาต้องปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมการฝึกงาน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะฯกำหนดให้ครบถ้วน โดยเป็นไปตามกำหนดเวลา ดังนี้

5.1 นักศึกษายื่นคำร้องขอฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 1-14 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

5.2 นักศึกษาเสนอหน่วยงานที่จะไปฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา หลังจากยื่นคำร้องขอฝึกงานภายในเดือนตุลาคม 2559

5.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มกราคม  2560

5.4 นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศที่คณะฯกำหนด ก่อนจะเริ่มเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5.5 นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 เมษายน 2560

5.6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ส่วนสวัสดิการและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน

5.7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารแบบประเมินผลการฝึกงาน ใบลงเวลาและรายงานการฝึกงาน โดยส่งมายังอาจารย์นิเทศของนักศึกษาแต่ละคน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา

6.กรณีนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00-2.49  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชา 6 หน่วยกิต โดยให้ลงทะเบียนเรียนใน 2 รายวิชา คือ

  • PA 347 อาเซียนศึกษา
  • PA 401 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน 2559