โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การบริหารระบบงานราชฑัณฑ์ในกระบวนการยุติธรรม"

วันที่ 21 พฤศจิการยน พ.ศ.2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "การบริหารระบบงานราชฑัณฑ์ในกระบวนการยุติธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัชราภรณ์ ศโรภาส นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ สำนักพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม