การบรรยายพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน จังหวัดสระบุรี"

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน จังหวัดสระบุรี" ให้สภาหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นทายาทนักธุรกิจใน จังหวัดสระบุรี