การประกวดกล่าวสุนทรพจน์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตรานุท สุขสัจจี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากรอบชิงชนะเลิศ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมไทยเข้มแข็ง จัดโดย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ท่ามกลางนายทหารจากสามเหล่าทัพ ประมาณ  200 คน ร่วมรับฟัง