จริยธรรมในการบริหารองค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชนกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ดร.สุภาภรณ์ ไกรฤกษ์ อ.สุวรรณรัตน์  แนวหล้า และอ.รณรงค์  ขุนชู ร่วมเป็นวิทยากร ในงานเสวนาเรื่อง จริยธรรมในการบริหารองค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชนกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร