การบริการวิชาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี นำอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดี และอาจารย์กฤตติกา เศวตอมรกุล มาจัดกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ถือว่าเป็นการบริการวิชาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยประการหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมในคณะทำงานฯเต็มคณะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธาน กศจ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย