การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ  เป็นตัวแทนนักศึกษาปปร.19 สถาบันพระปกเกล้า เสวนาวิชาการในหัวข้อการขับเคลื่อนประเทศไทยหลังประชาคมอาเซียน  ร่วมกับอีก 5 สถาบัน ได้แก่ วปอ. พยส. วตท. บยส.และ TEPCoT ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร